Schadelijke aaltjes bestrijden met Frassor insectenmest?

Plant parasitaire aaltje zijn verantwoordelijk voor omvangrijke productie verliezen in landbouw en tuinen. Door het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen zijn we aangewezen op alternatieve maatregelen om de dichtheid van schadelijke aaltjes in grond te kunnen beheersen. Hierbij is vruchtwisseling niet altijd effectief. Immers niet alle nematodes zijn gastheer-specifiek. Kortom verhoging van de bodemweerbaarheid is het enig overgebleven alternatief. Frassor Insectenmest is zeer rijk aan organische stof en chitine en verhoogt de plant en bodemweerbaarheid.

Wat zijn Aaltjes?

Aaltjes komen voor in alle bodems. Er zitten vele tienduizenden stuks in een handje vol grond. Ze voeden zich met allerlei soorten bodemleven. Aan de hand van hun voedselvoorkeur zijn zes groepen te onderscheiden: de bacterie-etende, de schimmeletende, de vleesetende, de allesetende, de algenetende en tenslotte de plantenetende nematoden.

Kun je schadelijke aaltjes bestrijden?

Het ecosysteem kan ontregeld raken doordat bijvoorbeeld jarenlang dezelfde teelten zijn toegepast. Bijvoorbeeld aardappelmoeheid, of rozenmoeheid komen voor bij een te krappe teeltwisseling.

Hierbij zijn de veroorzakers van planten- of bodemziekten slechts een klein deel van alle soorten aaltjes, veel andere soorten hebben juist een erg nuttige functie in de bodem, vooral omdat ze helpen om meer voedingsstoffen vrij te maken voor het plantenleven. Hierbij lieten experimenten om het aantal aaltjesetende-aaltjes te bevorderen, goede resultaten zien bij de bestrijding van plantparasitaire aaltjes. Dit deed men door de aaltjes te voeden met chitine.

Doordat Frassor geproduceert wordt uit insectenmest is deze zeer rijk aan Chitine. Samengevat, Frassor insectenmest is geen bestrijdingsmiddel maar zal bodemweerbaarheid tegen o.a. schadelijke aaltjes verhogen door goede aaltjes te stimuleren. Deze zullen vervolgens de schadelijke aaltjes eten.

Nematoden vervullen een belangrijke rol in het voedselweb

Ten eerste eten ze en ten tweede worden ze gegeten. Hierdoor ze onmisbaar voor het ecosysteem. Zowel in de natuur als in de landbouw. De aanwezigheid van veel goede nematoden, is een aanwijzing dat de grond heel gezond is. Immers deze aaltjes eten andere bodemorganismen en reguleren zo de aantallen bacteriën en schimmels. Ook komen hierdoor voedingsstoffen goed vrij. De meeste aaltjes hebben een ziektewerende functie in de bodem. Samenvattend Aaltjes die planten aantasten vormen een minderheid. Toch zijn ze soms de nachtmerrie van menig akkerbouwer en tuinder.

Bodemvoedselweb – Schadelijke aaltjes bestrijden?

De bodem vormt de belangrijkste basis in de tuin en landbouw. Schade veroorzaakt door nematoden leidt tot een lagere opbrengst en kwaliteit. Daarom is aandacht voor de weerbaarheid van de bodem belangrijk.

Plantenetende of –parasiterende aaltjes

Plant-parasitaire aaltjes voeden zich met plantensap door plantencellen lek te prikken. Daarom hebben ze een naaldvormige kop waarmee de celwand van planten doorboord wordt. waarna ze de nutriënten kunnen opzuigen uit de plant. Meestal tasten aaltjes de wortels aan of ondergrondse stengels, bijvoorbeeld bloembollen. Anderzijds hebben Aaltjes die niet van levende planten eten hebben meestal geen naaldvormige stekel. Ten slotte, in Nederland komen ongeveer twaalfhonderd soorten bodemaaltjes voor. Hiervan zijn circa 100 schadelijk voor de plantengroei.

Welke aaltjes veroorzaken schade?

De diverse aaltjessoorten hebben elk specifieke eigenschappen. Ieder soort heeft voorkeur voor bepaalde gewassen en/of waardplanten. Hier een overzicht van de belangrijkste groepen aaltjes:

 • Wortellesieaaltjes
  • Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans en Pratylenchus crenatus)
 • Wortelknobbelaaltjes
  • Meloidogyne chitwoodi, hapla, fallax
 • Cystenaaltjes
  • Aardappelcysteaaltje (Globodera pallida en Globodera rostochiensis)
  • Bietencysteaaltje (Heterodera schachtii)
  • Gele bietencystenaaltje (Heterodera trifolii)
 • Vrijlevende wortelaaltjes
  • Speldaaltjes (Paratylenchus bulkowinensis)
  • Xiphinema
  • Longidorus elongatus
  • Trichodoriden
 • bladaaltje 
  • Aphelenchoides ritzemabosi, fragariae

Voor meer Kennis over bovengenoemde plantparasitaire aaltjes kijk op Aaltjesschema.

Kun je Schadelijke aaltjes bestrijden met Frassor insectenmest?

Er is veel onderzoek gedaan in bodemgezondheid en weerbaarheid verhoging met Chitine. Zo werd namelijk in het proefcentrum te Vredepeel bewezen dat de ziektewering tegen parasitaire aaltjes en Verticilium dahliae verhoogt worden door toediening van chitine. Waarbij Chitine een bestanddeel van lichaamsstructuren van aaltjes en schimmels is. Als bacteriepopulaties die chitine afbreken nu gesteund worden door het toevoegen van chitine dan zullen deze ook de eieren van aaltjes of de draden van schadelijk schimmels gaan aanvallen. Bij iedere gift wordt het positieve bovemleven gevoed en plantweerbaarheid verhoogt. Immers Frassor insectrenmest is zeer rijk aan chitine. Zodoende kan schade door Plantparasitaire aaltjes voorkomen worden met met Frassor insectenmest.Doormiddel van 1 tot 3 giften van minimaal 1kg Frassor per 10m zal er voldoende chitine in de bodem gebracht worden. Samengevat kunnen we stellen dat Frassor insectenmest voorkomt en herstelt.