Bodemleven – Eén theelepel grond bevat meer levende organismen dan er mensen op de wereld zijn.

Zonder deze biologische diversiteit zou er geen aardse leven op aarde zijn. De bodem biedt niet alleen een habitat aan miljarden organismen. Maar fungeert ook als waterfilter en groeimedium. het bodemleven draagt bij tot de biodiversiteit. Daarnaast zorgt deze voor verwerking van organisch materiaal en fungeert als filter voor water. De bodem is een van de waardevolste bezitten die landbouwer en tuinder heeft.

Frassor verhoogt bodem en plantweerbaarheid

Een gezonde bodem staat of valt bij de aanwezigheid van de juiste bodembiologie. In het bodemleven valt onderscheid te maken tussen de micro-organismen en de macro-organismen. Micro-organismen zijn bacteriën en schimmels. Deze zijn niet met het blote oog maar alleen met een microscoop zijn te zien. Verder vallen ook belangrijke organismen zoals aaltjes, protozoa en potwormen onder de micro-organismen. Macro-organismen zijn alle insecten, wormen en hogere dieren zoals mollen die in de bodem leven. Al dit bodemleven heeft een grote invloed op de structuur en samenstelling van de bodem. Zoals het verteren van organisch materiaal, het beschikbaar maken van nutriënten en de planten die op de bodem leven. Het succesvol managen van het bodemleven een belangrijke succesfactor in het verbouwen van gezonde planten.

Positief bodemleven stimuleren met Chitine

Wormen en schimmels vormen gangen in de grond waardoor lucht, organisch materiaal en andere nutriënten door de bodem worden verspreid. Afgestorven plantmateriaal wordt door composteerders verwerkt tot voedzame grondstof. Maar ook ziekmakende aaltjes, schimmels en bacteriën kunnen in de bodem voorkomen, die wil je juist voorkomen. Frassor insectenmest wordt in de praktijk succesvol ingezet om gezond bodemleven te stimuleren. Hermee wordt er geen ruimte geven aan schadelijk bodemleven.

Bodemleven leeft niet opzich. Organismen hebben complexe relaties met elkaar en hun natuurlijke leefomgeving. Sommige van deze interacties zijn negatief; het klassieke eten of gegeten worden, maar ook veel positieve interacties vinden plaats in de bodem. Vooral in het gebied rond de plantenwortel, de zogenaamde rhizosfeer, leven miljoenen schimmels en bacteriën die voedingsstoffen uitwisselen met elkaar en de planten en zo elkaars leven beter maken. Frassor insectenmest is zeer rijk aan Chitine en een natuurlijke bodemverbeteraar. Toedienen van chitine aan de bodem leidt tot het stimuleren van micro-organismen die schadelijke bodemleven aantast. Ook verandert chitine het bodemmilieu waardoor positief bodemleven zich beter kan ontwikkelen.

Frassor verrijkt bodem met Organische stof

Een goede kennis van het bodemleven is essentieel voor een goed bodembeheer. Echter, door de grote verscheidenheid in bodems is ook de juiste bodembiologie per bodemtype en hydrologie anders. Onder aerobe condities speelt de dynamiek in het omzetten van organische stof een belangrijke rol in de beschikbaarheid van nutriënten in en uit de bodem.

De afbreekbaarheid van Organische stof in bodem

Organische stof in de bodem kan langzaam en snel afbreekbaar zijn. In combinatie met de zuurgraad van de bodem heeft dit grote invloed op het bodemleven wat wordt aangetrokken. Snel afbreekbare organische stof, vooral bestaande uit afgestorven plantmateriaal en mest , trekt vooral bacteriën en wormen aan, die zich in neutraal-basische condities snel kunnen voortplanten en makkelijk groeien. Moeilijk afbreekbare organische stof trekt daarentegen juist vooral schimmels aan. Deze zullen enzymen uitscheiden en zo langzaam koolstof uit de organische stof kunnen onttrekken voor hun eigen groei. Schimmels gedijen beter bij een zuurder milieu. Overigens is onder anaerobe condities de relatie tussen bodemleven en organische stof heel anders. Er is minder sprake van mineralisatie, maar wel van opbouw van stabiele humus vormen. Frassor insectenmest bestaat voor meer dan 75% uit organische stof, niet voor niets gaat het hier om een veel gebruikte grondverbeteraar.

Stimuleer organismen in bodem met Frassor

In principe geldt: hoe diverser de bodem, des te gezonder deze is. Dit komt door een bufferend vermogen. Wanneer een bodem een hoge mate van soortenrijkdom heeft, is het waarschijnlijker dat wanneer een soort verdwijnt. Functies die deze soort uitvoert overgenomen kunnen worden door andere soorten. Ook is een bodem waar al reeds een rijk en complex levend systeem aanwezig is, moeilijker te koloniseren door ziekmakende soorten.

Samenvattend kan worden gesteld dat de samenstelling van het bodemleven, de relaties met organische stof, de zuurgraad en de hydrologie van de bodem en de interactie met de vegetatie en het bodemleven in belangrijke mate bepalend zijn voor de (on)mogelijkheden van plant ontwikkeling.